top of page

Algemene voorwaarden

1 - Definities

 1. Opdrachtnemer: Factor3 BV - gevestigd aan Javastraat 2 3742 CM Baarn, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82993211

 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft gedaan.

 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

 4. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij Opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden - inclusief algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever - zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 4. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met Opdrachtgever besproken.

 5. Tenzij in de Overeenkomst of Opdracht expliciet anders bepaald, geldt bij (digitale) ondertekening van een Overeenkomst of opdrachtbevestiging, dat Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en dat hij of zij afstand doet van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.

3 - Offertes en aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 30 (dertig) dagen na dagtekening geldig, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft in de offerte.

 2. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt of aanvullende voorwaarden van Opdrachtgever bevat, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. Een Overeenkomst met deze afwijkingen of aanvullende voorwaarden kan dan alleen tot stand komen met expliciete instemming van Opdrachtnemer.

 6. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 - Overeenkomst of Opdracht

 1. De overeenkomst geldt voor een bepaalde periode, of tot wederopzegging. Als de periode en einddatum niet expliciet in de Overeenkomst is vermeld, dan betreft het een Overeenkomst tot wederopzegging.

 2. De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.

 3. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

5 - Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.

 3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen.

6 - Annulering of tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle gemaakte kosten, de bestede uren, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

 2. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst geldt de opzegtermijn uit de Overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is verplicht gedurende de opzegtermijn de werkzaamheden conform de Overeenkomst te blijven uitvoeren. Opdrachtgever is verplicht deze werkzaamheden tijdens de opzegtermijn conform Overeenkomst te vergoeden.

 3. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door één van beide partijen kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in redelijkheid onderlinge afspraken maken die afwijken van bovenstaande.

7 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de Overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade door niet- of gebrekkige nakoming van de Overeenkomst.

 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.

 4. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde gedurende één kalenderjaar.

 5. De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval nooit groter dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer.

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.

 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.

 9. Opdrachtgever is verplicht om binnen 3 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met de schade, dit te melden bij Opdrachtnemer.

 10. Voor wat betreft de werkzaamheden is sprake van een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

8 - Facturatie, betaling, kostenvergoeding en incassokosten

 1. Facturatie vindt plaats telkens aan het einde van elke kalendermaand waarin de Overeenkomst van kracht is. In de factuur specificeert Opdrachtnemer de werkzaamheden en deliverables.

 2. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

 3. Eventueel meerwerk zal uitsluitend na schriftelijke akkoord van Opdrachtgever worden gefactureerd, Hiervoor geldt eveneens een betalingstermijn van 30 dagen.

 4. Indien het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten.

 5. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

9 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen, gemotiveerd, binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden per email of telefonisch.

 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek te onderzoeken en te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient Opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar ratio van de klacht.

10 - Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte.

 3. Indien er sprake is van overmacht zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

11 - Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie, die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtnemer deelt, niet ter kennis van derden brengen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

 2. Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht de toegenomen kennis, verkregen bij de uitvoering van een Overeenkomst, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12 - Toepasselijk recht

 1. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

bottom of page